STK Drenthe, Eursingerweg 3a, 9411 BA Beilen,
(0593) 54 00 93, post@stk-drenthe.nl

ACTUELE INFORMATIE inzake CORONA:

Hierbij de wekelijkse update omtrent de ontwikkelingen rondom Corona. De berichten rondom de regelingen die de overheid ter beschikking stelt, volgen elkaar deze dagen snel op. Dat kan voor veel onduidelijkheid zorgen. Waar bent u nu aan toe? Wij proberen u zo juist en volledig mogelijk te informeren. Nog niet alle regelingen en bijbehorende voorwaarden zijn al volledig uitgewerkt. Wij spannen ons er intussen voor in om u zo goed mogelijk te blijven informeren, maar ook om de belangen voor sportorganisaties onder de aandacht te (blijven) brengen.

VEEL GESTELDE VRAGEN
Het Netwerk in de Sport (NIDS) heeft een aantal veel gestelde vragen op haar website heel helder beantwoord. Bekijk de vragen hier >>

ARBEIDSOVEREENKOMST
Veel verenigingen denken dat STK Drenthe nu geen diensten levert en dat ze daarom niet hoeven te betalen. Er zijn 2 redenen waarom dit niet opgaat;

1) Verenigingen/organisaties zijn gehouden aan de overeenkomst tot opdracht. Hierin staat dat de kosten van de arbeidsovereenkomst worden doorberekend en dat de overeenkomst tot opdracht alleen eindigt wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. 

2) Achter de schermen zijn wij op landelijk niveau enorm druk om de belangen van verenigingen/organisaties en de sportleiders/trainers te behartigen.

Kortom er is geen reden om als vereniging de kosten van STK Drenthe niet te hoeven betalen.

COMPENSATIEREGELING
Er is dinsdag 31 maart een persconferentie geweest van minister Koolmees over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Tijdens deze persconferentie is samen met het UWV ingegaan op de regeling rondom eventuele compensatie van de loonkosten van ondernemers die geconfronteerd worden met omzetverlies. In de kamerbrief kunt u alles lezen over deze maatregel en de voorwaarden zoals die gelden. 

Op basis van de huidige voor ons beschikbare informatie moeten wij u helaas berichten dat sportverenigingen vooralsnog geen aanspraak kunnen maken op de regeling. Wij realiseren ons terdege dat dit erg slecht nieuws voor u is wanneer u te maken heeft met omzetverlies en erop rekende om gebruik te kunnen maken van deze noodmaatregel. Wij kunnen u dan ook melden dat wij direct na de persconferentie contact hebben gehad met onze collega’s en het ministerie om te bewerkstelligen dat er alsnog maatwerk afspraken kunnen worden gemaakt voor uw en onze unieke situatie. Daarnaast wordt onderzocht of en welke noodfondsen aanwezig dan wel in oprichting zijn, waar wij wél aanspraak op kunnen maken.

NOODFONDS VOOR DE SPORT | UW HULP IS WELKOM
Via het NIDS worden wij en u vertegenwoordigd en worden onze gezamenlijke belangen behartigd. Om de consequenties van de Coronacrisis in beeld te brengen en gedegen bij de landelijke overheid te kunnen voorleggen, zullen wij u op zeer korte termijn een online enquête toesturen met het verzoek deze zo spoedig mogelijk in te vullen. 

WAT KUNT U ZELF DOEN;

  1. * Vanuit de overheid zijn al eerder noodmaatregelen aangekondigd. Probeer hier zoveel als mogelijk gebruik van te maken. Denk aan het aanvragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst, het aanvragen van de tegemoetkoming van € 4000,– De zogeheten TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro online indienen via de website van www.RVO.nl. Bij verstrekking van de juiste gegevens keurt RVO je aanvraag binnen 3 weken goed, waarna RVO uitbetaalt. RVO probeert dit proces binnen 1 week af te ronden. Je hebt 3 maanden de tijd om je aanvraag in te dienen. Hiervoor is een zogenaamde e-herkenning nodig die de verenging mogelijk nog moet aanschaffen; 

  2. * Daarnaast adviseren wij om contact op te nemen met het ondernemersloket van uw gemeente. Nu blijkt dat u tussen wal en het schip dreigt te raken biedt mogelijk het ondernemersloket in uw gemeente ook maatregelen in welke vorm dan ook; 

  3. * Ook de banken hebben kenbaar gemaakt de ondernemers te willen blijven steunen, ga daarom bij uw  financier na of er mogelijkheden zijn m.b.t. borgstellingsregeling MKB (BMKB) in de vorm van een overbruggingskrediet of een verhoging van de rekening courant;

  4. * Uit het werkveld bereikt ons een aantal goede voorbeelden van verenigingen die het initiatief hebben genomen om met leveranciers een regeling te treffen. Zo blijken sommige brouwerijen bereid (een deel van) de aanwezige voorraad terug te nemen en de factuur te crediteren en werken veel gemeenten aan een regeling die de huurkosten van binnen- en buitenaccommodaties tijdens de gedwongen sluiting beperkt of zelfs geheel wegneemt;

  5. * We adviseren u de publicaties van de rijksoverheid, uw sportbond en NOC*NSF goed in de gaten te houden.


ANDERE FAQ’s 
Op de site van NOC/NSF is een FAQ gepubliceerd voor de sport en deze link willen wij u graag onder de aandacht brengen: bekijk de FAQ >>

Ook de Rijksoverheid heeft een pagina met FAQ voor de sport gepubliceerd:
bekijk de FAQ >>>

Let goed op elkaar, Stay Safe!

Namens het bestuur en medewerkers,
STK Drenthe


27 maart 2020

Wij proberen u als relatie van STK Drenthe zo goed mogelijk op de hoogte te houden omtrent de ontwikkeling inzake de Coronacrisis en de maatregelen die specifiek voor de sport gelden.

ARBEIDSOVEREENKOMST
Er komen veel vragen bij ons binnen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten. Kort gezegd kunnen wij niets anders zeggen dan dat er niets verandert in de afspraken die gemaakt zijn omtrent een arbeidsovereenkomst.

We begrijpen dat dit in sommige situaties erg vervelend is. We raden sportverenigingen en sportleiders aan om met elkaar in gesprek te blijven en zo nodig in goed overleg te kijken naar passende oplossingen. Wij adviseren en helpen sportverenigingen en sportleiders graag, zodat de gekozen oplossing ook uitvoerbaar is (wettelijk toegestaan).

COMPENSATIEREGELING
Het kabinet heeft besloten tot de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de uitvoering van de NOW voor onze situatie. Er is uitvoerig overleg via het Netwerk in de Sport (NIDS) met het ministerie om dit zo snel mogelijk helder te krijgen. Of deze maatregel leidt tot compensatie van de loonkosten, is nu dus nog niet met zekerheid te zeggen. Natuurlijk begrijpen wij uw onzekerheid, echter wij kunnen u op dit moment hierover niet meer helderheid verschaffen.

OPROEP NOODFONDS VOOR DE SPORT
Achter de schermen wordt er enorm hard gewerkt en gelobbyd voor een noodfonds voor de sport. Via het NIDS worden wij en u vertegenwoordigd en worden onze gezamenlijke belangen behartigd. Op 17 maart is een oproep gedaan bij de regering voor een NOODFONDS. De afgelopen week is hierover veel contact geweest en hebben wij in collectief nogmaals benadrukt dat er een speciaal noodfonds dient te komen voor de sport. 

Zoals beschreven biedt de NOW geen uitkomst. De sector wordt, net als de hele Nederlandse economie, hard geraakt. Wij roepen in onze sector op tot solidariteit en vragen sporters om zoveel mogelijk hun contributies en abonnementen te blijven betalen. Verenigingen roepen we op, indien mogelijk, hun accommodatiehuur en bondsafdrachten gewoon te voldoen. Zodat de sector geen onherstelbare schade oploopt.

De afgekondigde noodmaatregelen helpen, maar zijn niet genoeg om de oplopende kosten te dekken. Iedereen doet zijn best en wordt er overal hard gezocht naar kostenbesparingen. Dat er tot de zomer een substantieel bedrag noodzakelijk is om de sportinfrastructuur, waar Nederland zo trots op mag zijn, in stand te houden staat vast. Wij werken er in een groot collectief hard aan voor u én voor ons!

FAQ’s 
Op de site van NOC/NSF is een FAQ gepubliceerd voor de sport en deze link willen wij u graag onder de aandacht brengen: bekijk de FAQ >>

Ook de Rijksoverheid heeft een pagina met FAQ voor de sport gepubliceerd:
bekijk de FAQ >>>

Let goed op elkaar, Stay Safe!

Namens het bestuur en medewerkers,
STK Drenthe


24 maart 2020

Dit is ons tweede bericht over de situatie dat sportverenigingen en accommodaties n.a.v. het Corona virus hun deuren moeten sluiten (waarschijnlijk nu tot 1 juni 2020).


Wij hebben op 16 maart jl. werktijdverkorting aangevraagd, maar op 17 maart jl. bleek dat deze maatregel niet uitvoerbaar is vanwege de enorme aantallen aanvragen en heeft het kabinet besloten tot NOW (Nootmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Onze eerdere aanvraag voor werktijdverkorting wordt derhalve gezien als een aanvraag van de nieuwe regeling en we zullen nog aanvullende gegevens aan moeten leveren.

NOW
De nieuwe maatregel lijkt op een uitbreiding, maar ziet toe op (minimaal 20%) omzetverlies. De vraag is (wanneer wij contractueel gehouden zijn u de loonkosten van uw trainers door te berekenen) waar getoetst wordt op dit omzetverlies. Bij ons of bij onze aangesloten verenigingen en sportorganisaties ? Onze werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS) heeft deze situatie reeds voorgelegd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij hebben antwoord gekregen dat dit soort input bekeken wordt en dat bij de uitwerking van de maatregelen geprobeerd wordt aan alle verschillende sectoren en unieke situaties tegemoet te komen.

We zullen derhalve nog moeten afwachten wat er aan informatie van de verenigingen/organisaties nodig is, wat er in het kader van de NOW gevraagd wordt en of deze maatregel leidt tot compensatie van de loonkosten. Natuurlijk begrijpen wij uw onzekerheid, echter wij kunnen u op dit moment hierover niet meer helderheid verschaffen.

FAQ
Op de site van NOC/NSF is een FAQ gepubliceerd voor de sport en deze link willen wij u graag onder de aandacht brengen: bekijk de FAQ >> . Wel dient u rekening te houden dat deze informatie niet specifiek toeziet op het feit dat u uw personeel bij ons heeft onder gebracht onder ons eigen loonheffing nummer.

Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding over maart is nog “gewoon” betaald, we hebben de situatie t/m 10 maart (deadline mutaties) in de salarisverwerking gehanteerd. Toen was niet bekend dat er niet meer gereisd zou worden. Bovendien is het een vaste vergoeding die vaak over 40 weken uitgesmeerd is per jaar en vervolgens per maand betaald wordt. Dat betekent dat trainers per maand (en dus ook in januari en februari) minder kosten vergoed krijgen dan ze daadwerkelijk die maand hebben. Het is natuurlijk duidelijk dat er nu in veel gevallen niet meer gereisd wordt. De fiscus staat trouwens wel toe (zelfs als er niet meer gereisd wordt) om de vaste vergoeding in de lopende maand en de maand erna nog te vergoeden, maar daarna mag het niet meer onbelast.

STK zal de vaste reiskostenvergoeding vanaf april uit de salarisverwerking halen. Wilt u dat de trainer zijn reiskosten WEL blijft ontvangen, dan dient u dit via post@stk-drenthe.nl aan ons te melden.


Zodra er mee duidelijkheid of nieuws over de NOW maatregel is zullen we u opnieuw informeren.


Namens het bestuur en medewerkers,
STK Drenthe


16 maart 2020

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus heeft de overheid bepaald dat sportverenigingen en sportaccommodaties hun deuren moeten sluiten voor een periode van (voorlopig) 3 weken, tot 6 april 2020.

Dit heeft tot gevolg dat trainers en sportleiders hun werk niet kunnen uitvoeren.

Wij (STK Drenthe en STK Drenthe Pensioen), formeel werkgever, hebben daarom besloten een aanvraag voor werktijdverkorting bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen. Verenigingen die bij ons aangesloten zijn en hun personeel via ons aangesteld hebben, kunnen dit niet zelf doen. Wanneer wij een vergunning krijgen kunnen wij bij het UWV de (individuele) aanvragen voor WW doen. De werktijdverkorting kan overigens ook alleen aangevraagd worden voor personeel waarvoor een loondoorbetalingsverplichting geldt (dus niet voor oproepcontracten). Garanties tot het verkrijgen van eventuele compensatie kunnen wij de verenigingen/organisaties natuurlijk niet bieden, deze uitzonderlijke situatie heeft zich nog niet eerder voorgedaan.

In afwachting tot nadere berichten betekent dit het volgende:

1) Trainers en sportleiders krijgen (gewoon) hun contractuele loon via ons doorbetaald en verenigingen krijgen hiervoor de maandelijkse nota en incasso.

2) Na een eventuele vergunning van het Ministerie kunnen wij bij het UWV aangeven dat onze trainers niet mogen werken en kan hiervoor een WW-uitkering volgen (eerst aan ons omdat wij werkgever zijn). Uiteraard zal deze (mits toegekend, want het is een WW uitkering die toeziet op de wekeneis en slechts 70% is) worden verrekend met de clubs. Op welke manier dit zal gebeuren is nu nog niet bekend.

3) Ziekmeldingen in verband met het Corona-virus hebben in deze periode geen effect, alleen wanneer iemand zijn contract afloopt binnen 3 weken is dit nodig om nu te melden.

Het bureau van STK Drenthe probeert komende tijd door te werken, wellicht deels vanaf huis en daardoor kan het zijn dat wij telefonisch minder goed bereikbaar zijn.

Heeft u vragen, dan ontvangen wij deze bij voorkeur via de e-mail: post@stk-drenthe.nl of kijkt u op onze website www.stk-drenthe.nl . Wij hebben gelet op de geringe tijdspanne op dit moment niet het antwoord op alle vragen en kunnen nog niet voorzien hoe alles verder gaat. Zodra er nadere informatie is, melden wij dat.

Namens het bestuur en medewerkers,

STK Drenthe