STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

ACTUELE INFORMATIE inzake CORONA:

06 juli 2020

Netwerk in de Sport, de werkgeversorganisatie waarbij ook onze relaties zijn aangesloten, heeft de afgelopen maanden een lobby ingezet om voor de totale sportsector extra compensatieregelingen te realiseren. Dat heeft o.a. geleid tot de toekenning van een steunpakket van € 110 miljoen voor de sport. Daarvan gaat € 90 miljoen naar accommodatie-verhurende gemeenten, zodat zij sportverenigingen over de periode 1 maart – 1 juni 2020 een deel van de huur kunnen compenseren.

De overige € 20 miljoen wordt vrijgemaakt voor verenigingen met een eigen accommodatie. Deze clubs worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten, maar komen vaak niet in aanmerking voor de regelingen.

In onze lobby hebben wij dan ook ingezet op een loonschadecompensatie-regeling voor sportverenigingen waar wij het werkgeverschap voor uitvoeren en die derhalve geen beroep kunnen doen op de NOW. Wij verwachten hier snel meer nieuws over te kunnen melden.


29 mei 2020

Vorige week hebben wij geen update gestuurd omdat er feitelijk weinig nieuws te melden was. Ook deze week kunnen wij nog weinig concreets melden. Toch vinden we het goed om jullie te laten weten wat de status momenteel is.

STAND VAN ZAKEN COMPENSATIEREGELING
Via het Netwerk in de Sport (NIDS) is er vanaf het begin veel contact met het ministerie van VWS geweest. Ze zijn druk aan het puzzelen en ze zijn heel erg blij met onze transparantie, want daardoor kunnen ze de verschillende mogelijkheden aftasten. 

Door het lobbywerk van de NIDS hebben wij in diverse media (bijv. Nieuwsuur NPO2) aandacht gekregen voor de situatie van sportverenigingen. Daarom is begin deze week nogmaals een reactie vanuit de NIDS naar de politiek, NOC*NSF, KNLTB, KNVB, hockeyclubs en VWS gestuurd. 

Ook bij diverse politieke partijen hebben ze onze problematiek geagendeerd. De SP is stomverbaasd dat het maar over 1,5 mln gaat. Ze gaan zich opnieuw inspannen en de VVD eveneens. 

We zijn erg voorzichtig en staan er nuchter in, we verwachten er gezien allerlei omstandigheden weinig van, maar ze zijn bezig. Nogmaals, onze transparantie heeft daarbij enorm geholpen en we willen iedereen echt bedanken voor het invullen van de enquête.

15 mei 2020

60% RESPONS OP ONZE INVENTARISATIE!
We zijn erg blij met alle reacties die wij hebben ontvangen op onze inventarisatie omtrent het omzetverlies. Maar liefst 60% van de sportverenigingen/organisaties heeft ons bericht.

We gaan er min of meer van uit dat de rest, aangezien zij niet hebben gereageerd, geen 20% omzetverlies verwachten. Met name via de gymnastiekverenigingen zien wij dat zij niet aan de 20% omzetverlies komen omdat ze weinig andere inkomsten verliezen en hun leden gelukkig nog gewoon contributie betalen. Dit ligt ook in lijn met de adviezen van de diverse sportbonden.

Wij hebben onze gegevens doorgegeven aan de NIDS (onze werkgeversvereniging) die de contacten heeft met het ministerie en wachten nu wederom af of enige compensatie voor de loonkosten nu mogelijk wordt. We blijven ons inzetten voor de loonkosten van onze sportorganisaties.

HUURKOSTEN
Gelukkig komen er al wel geluiden dat huurkosten niet doorbetaald hoeven te worden (mede wellicht vanwege de toegezegde compensatie) en ook geven een aantal verenigingen aan dat ze de € 4.000,- uit de TOGS regeling ontvangen hebben, zodat ze de mogelijke financiële nood kunnen dekken.

OPSTARTEN ACTIVITEITEN IN RELATIE TOT REISKOSTEN
We merken dat enige activiteiten zo mogelijk weer worden opgestart, dat is goed nieuws. Als dit betekent dat de reiskosten aan de trainers en sportleiders ook weer uitbetaald moeten worden, dienen wij hier van de vereniging schriftelijk (per e-mail) bericht over te ontvangen.
NIEUWSBRIEF WORDT GEWAARDEERD
We krijgen ook terug dat onze wekelijkse nieuwsbrief gewaardeerd wordt, dat vinden we prettig! Maar we krijgen ook wel te horen dat de nieuwsbrief niet bij iedereen van het bestuur komt.

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Geïnteresseerden kunnen zich altijd inschrijven voor onze nieuwsbrief.  
SCHRIJF JE IN

8 mei 2020

INVENTARISATIE T.B.V. EEN COMPENSATIEREGELING
We hebben maandag 4 mei een e-mail uitgestuurd naar alle sportverenigingen en organisaties met het verzoek om ons vóór donderdag 7 mei te informeren over de stand van zaken en om aan ons door te geven hoeveel omzetverlies men schat te hebben.

Afgelopen week hebben wij, als opvolging, vanuit STK Drenthe telefonisch contact gezocht met alle verenigingen/organisaties. Helaas bleek dat er een heleboel telefoonnummers niet meer up to date zijn. Dit maakt het voor ons lastig om iedereen te bereiken. Dringend verzoek daarom aan iedereen om te zorgen dat wij op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in adres en/of telefoonnummer gegevens. Het gaat ons vooral om de gegevens van de penningmeesters.

Aan de hand van de binnengekomen gegevens gaan wij deze inventarisatie uitwerken en indienen. We kunnen helaas niets garanderen, maar zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Steunfonds van 110 miljoen voor sportverenigingen
Zoals vorige week bekend werd gemaakt komt het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met een noodfonds van 110 miljoen euro om Nederlandse sportverenigingen te ondersteunen.

>> 90 miljoen euro gaat naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni. Deze financiering loopt via de gemeenten omdat deze degenen zijn die de huur van sportverenigingen innen.

 >> 20 miljoen is bedoeld voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro. Dit geld is bedoeld voor verenigingen die geen aanspraak maken op het algemene steunpakket van de Rijksoverheid.

Waar kunnen amateursportverenigingen terecht voor kortlopend krediet?
Door de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen in liquiditeitsproblemen komen. Omdat zij gezien hun specifieke bedrijfsvoering niet altijd bij banken terecht kunnen voor kortlopend krediet, ontvangt Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 10 miljoen euro om de sportsector te ondersteunen. Met dit bedrag kan SWS meer waarborgen afgeven aan amateursportverenigingen zodat zij toegang krijgen tot kortlopend krediet. Let op, dit betreft niet de regeling over de kwijtschelding van de huur maar enkel over het aanvragen van kortlopend krediet.

1 mei 2020

COMPENSATIEREGELING
Net als vorige week kunnen wij niet anders melden dan dat de inspanningen voor een financiële regeling voor de sportverenigingen/sportorganisaties en Sportleiders onvermoeibaar doorgaan.

Gelukkig zijn er deze week wel een aantal positieve berichten in de sport te melden. Je leest ze hieronder!
Gemeenten stellen Drents protocol sporten voor kinderen en jeugd vast
Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer samen sporten. De Drentse gemeenten hebben samen een protocol opgesteld waarin de voorwaarden zijn beschreven voor sportactiviteiten. Sportaanbieders moeten hieraan voldoen en kunnen voor vragen en ze kunnen voor ondersteuning terecht bij de gemeenten en de buurtsportcoaches/ sportfunctionarissen.
Lees meer
Ministerie komt met steunfonds van 110 miljoen voor sportverenigingen
Het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt met een noodfonds van 110 miljoen euro om Nederlandse sportverenigingen te ondersteunen. Dat maakte minister Martin van Rijn vrijdagmiddag 1 mei bekend.
Lees meer

24 april 2020

COMPENSATIEREGELING
Vanuit ‘Netwerk in de Sport’, waarin wij samenwerken met de andere STK’s in Nederland, kan niet anders gemeld worden dan dat de inspanningen voor een financiële regeling voor de sportverenigingen/sportorganisaties en Sportleiders onvermoeibaar doorgaan. Dit heeft echter nog niet tot toezeggingen geleid. De druk wordt opgevoerd, ook in samenwerking met het NOC/NSF en de Sportbonden. Er is nog volop overleg met het ministerie van VWS en Sport.
Vraag indien nodig hulp van uw Gemeente 
In geval van financiële nood bij de verenigingen/organisaties willen wij nadrukkelijk verwijzen naar de gemeenten, zij houden zich bezig met de uitvoering van de maatregelen en hebben hier hun eigen verantwoordelijkheid, ook voor de sport.
Binnen sport ook buiten mogelijk?
Door het verzachten van de overheidsmaatregelen mag er vanaf volgende week weer op kleine schaal ‘buiten’ gesport worden, hetzij nog wel leeftijdsgebonden. Het begin is er, dus goed nieuws voor de ‘buiten’ sport! Wellicht kan er met de nodige creativiteit door de ‘binnen’ sport naar ‘buiten’ uitgeweken worden zodat ook daar de sportleiders de draad weer enigszins op kunnen pakken.
Vragen over reiskosten van sportleiders
Sommige sportleiders vragen zich af waarom ze minder loon hebben gekregen. Dit komt omdat wij de vaste reiskostenvergoeding vanaf april uit de salarisverwerking hebben gehaald.

Zie hieronder het nieuws van 24 maart. Wanneer het bestuur van de vereniging/organisatie van mening is dat de sportleider(s) wel de reiskosten moet(en) blijven ontvangen, dan dient deze dit via post@stk-drenthe.nl aan ons te melden.

17 april 2020


COMPENSATIEREGELING
Helaas kunnen wij ten opzichte van vorige week nog weinig nieuws melden. Wij blijven samen met de andere sportservice bureaus in Nederland druk bezig om bij het ministerie aandacht te vragen voor de problematiek. Uiteraard gebruiken wij hierbij de input die wij hebben verzameld via de enquête.

En niet alleen wij zetten ons in ook NOC/NSF heeft een brief (download) opgesteld. Lees hier de aanhef;

“Wij roepen het Kabinet op om voor de sport enkele wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) zodat banen in de sport behouden blijven en topsporters niet onder het sociaal minimum zakken.”

Ons advies is maak in ieder geval zelf zoveel mogelijk gebruik van de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning bij bijvoorbeeld bonden, leden, klanten, belangenorganisaties, gemeenten en provincie. Breng het ook daar onder de aandacht en vraag, indien nodig, om steun.

Daarnaast is volgende week mogelijk meer duidelijk over de duur van de maatregelen. Wellicht volgt er toch enige versoepeling op niet al te lange termijn.
Hulp van SportDrenthe bij aanvraag tegemoetkoming schade
De overheid heeft besloten het noodloket voor zelfstandig ondernemers ook open te stellen voor sportverenigingen. Dit betekent dat uw vereniging, onder voorwaarden, in aanmerking kan komen voor een eenmalige vergoeding van
€ 4.000. SportDrenthe kan kosteloos ondersteunen bij de aanvraag.
LEES MEER
Nuttige tips voor medewerkers.
Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich nu zorgen over hun fysieke gezondheid. Daarbij maakt een kwart zich ook zorgen over de mentale gezondheid. Onze verzekeraar Zilveren kruis, waar onze medewerkers gebruik kunnen maken van de collectieve zorgverzekering, heeft zeer nuttige tips.
LEES MEER
Rabobank biedt financiële hulp aan klanten
De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven.

Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven kunnen via een digitale aanvraagformulier een aanvraag indienen voor een beroep op het Fonds.

Twee belangrijke voorwaarden:
1) Je moet klant zijn van Rabobank
2) Je moet ander verlies hebben dan omzet of contributieverlies
(uitgezonderd zijn zaken als contributie-inkomsten of reguliere horeca-omzet)
LEES MEER

10 april 2020

COMPENSATIEREGELING
Ook in de afgelopen week hebben wij via het Netwerk in de Sport meerdere malen contact gehad met het ministerie. Wij blijven het belang van een compensatieregeling voor ons en de sportverenigingen benadrukken. Om de overheid te voeden met informatie hebben wij een landelijke enquête gehouden onder sportverenigingen. Wij zonden de link naar de enquête afgelopen maandag via e-mail toe. We hebben inmiddels 54 reacties vanuit Drenthe binnen gekregen. Aangezien we liefst zoveel mogelijk reacties willen meenemen, hebben wij de inzendtermijn verlengd.

Heeft u de enquête nog niet ingevuld?
Doe dit dan nog snel vòòr 15 april!
VUL DE ENQUÊTE IN
Financiële hulp aan amateurvoetbal
Voor het amateurvoetbal bestaat het financiële pakket uit donaties van de Oranjespelers en ING, terwijl de KNVB geld van amateurclubs eerder beschikbaar gaat maken en extra geld uit eigen middelen aan het pakket toevoegt. Dit versterkt de financiële positie van deze clubs waardoor zij uitzicht kunnen houden op een goede herstart van het verenigingsleven.
LEES MEER

3 april 2020

Hierbij de wekelijkse update omtrent de ontwikkelingen rondom Corona. De berichten rondom de regelingen die de overheid ter beschikking stelt, volgen elkaar deze dagen snel op. Dat kan voor veel onduidelijkheid zorgen. Waar bent u nu aan toe? Wij proberen u zo juist en volledig mogelijk te informeren. Nog niet alle regelingen en bijbehorende voorwaarden zijn al volledig uitgewerkt. Wij spannen ons er intussen voor in om u zo goed mogelijk te blijven informeren, maar ook om de belangen voor sportorganisaties onder de aandacht te (blijven) brengen.

VEEL GESTELDE VRAGEN
Het Netwerk in de Sport (NIDS) heeft een aantal veel gestelde vragen op haar website heel helder beantwoord. Bekijk de vragen hier >>

ARBEIDSOVEREENKOMST
Veel verenigingen denken dat STK Drenthe nu geen diensten levert en dat ze daarom niet hoeven te betalen. Er zijn 2 redenen waarom dit niet opgaat;

1) Verenigingen/organisaties zijn gehouden aan de overeenkomst tot opdracht. Hierin staat dat de kosten van de arbeidsovereenkomst worden doorberekend en dat de overeenkomst tot opdracht alleen eindigt wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. 

2) Achter de schermen zijn wij op landelijk niveau enorm druk om de belangen van verenigingen/organisaties en de sportleiders/trainers te behartigen.

Kortom er is geen reden om als vereniging de kosten van STK Drenthe niet te hoeven betalen.

COMPENSATIEREGELING
Er is dinsdag 31 maart een persconferentie geweest van minister Koolmees over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Tijdens deze persconferentie is samen met het UWV ingegaan op de regeling rondom eventuele compensatie van de loonkosten van ondernemers die geconfronteerd worden met omzetverlies. In de kamerbrief kunt u alles lezen over deze maatregel en de voorwaarden zoals die gelden. 

Op basis van de huidige voor ons beschikbare informatie moeten wij u helaas berichten dat sportverenigingen vooralsnog geen aanspraak kunnen maken op de regeling. Wij realiseren ons terdege dat dit erg slecht nieuws voor u is wanneer u te maken heeft met omzetverlies en erop rekende om gebruik te kunnen maken van deze noodmaatregel. Wij kunnen u dan ook melden dat wij direct na de persconferentie contact hebben gehad met onze collega’s en het ministerie om te bewerkstelligen dat er alsnog maatwerk afspraken kunnen worden gemaakt voor uw en onze unieke situatie. Daarnaast wordt onderzocht of en welke noodfondsen aanwezig dan wel in oprichting zijn, waar wij wél aanspraak op kunnen maken.

NOODFONDS VOOR DE SPORT | UW HULP IS WELKOM
Via het NIDS worden wij en u vertegenwoordigd en worden onze gezamenlijke belangen behartigd. Om de consequenties van de Coronacrisis in beeld te brengen en gedegen bij de landelijke overheid te kunnen voorleggen, zullen wij u op zeer korte termijn een online enquête toesturen met het verzoek deze zo spoedig mogelijk in te vullen. 

WAT KUNT U ZELF DOEN;

  1. * Vanuit de overheid zijn al eerder noodmaatregelen aangekondigd. Probeer hier zoveel als mogelijk gebruik van te maken. Denk aan het aanvragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst, het aanvragen van de tegemoetkoming van € 4000,– De zogeheten TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro online indienen via de website van www.RVO.nl. Bij verstrekking van de juiste gegevens keurt RVO je aanvraag binnen 3 weken goed, waarna RVO uitbetaalt. RVO probeert dit proces binnen 1 week af te ronden. Je hebt 3 maanden de tijd om je aanvraag in te dienen. Hiervoor is een zogenaamde e-herkenning nodig die de verenging mogelijk nog moet aanschaffen; 

  2. * Daarnaast adviseren wij om contact op te nemen met het ondernemersloket van uw gemeente. Nu blijkt dat u tussen wal en het schip dreigt te raken biedt mogelijk het ondernemersloket in uw gemeente ook maatregelen in welke vorm dan ook; 

  3. * Ook de banken hebben kenbaar gemaakt de ondernemers te willen blijven steunen, ga daarom bij uw  financier na of er mogelijkheden zijn m.b.t. borgstellingsregeling MKB (BMKB) in de vorm van een overbruggingskrediet of een verhoging van de rekening courant;

  4. * Uit het werkveld bereikt ons een aantal goede voorbeelden van verenigingen die het initiatief hebben genomen om met leveranciers een regeling te treffen. Zo blijken sommige brouwerijen bereid (een deel van) de aanwezige voorraad terug te nemen en de factuur te crediteren en werken veel gemeenten aan een regeling die de huurkosten van binnen- en buitenaccommodaties tijdens de gedwongen sluiting beperkt of zelfs geheel wegneemt;

  5. * We adviseren u de publicaties van de rijksoverheid, uw sportbond en NOC*NSF goed in de gaten te houden.


ANDERE FAQ’s 
Op de site van NOC/NSF is een FAQ gepubliceerd voor de sport en deze link willen wij u graag onder de aandacht brengen: bekijk de FAQ >>

Ook de Rijksoverheid heeft een pagina met FAQ voor de sport gepubliceerd:
bekijk de FAQ >>>

Let goed op elkaar, Stay Safe!

Namens het bestuur en medewerkers,
STK Drenthe


27 maart 2020

Wij proberen u als relatie van STK Drenthe zo goed mogelijk op de hoogte te houden omtrent de ontwikkeling inzake de Coronacrisis en de maatregelen die specifiek voor de sport gelden.

ARBEIDSOVEREENKOMST
Er komen veel vragen bij ons binnen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten. Kort gezegd kunnen wij niets anders zeggen dan dat er niets verandert in de afspraken die gemaakt zijn omtrent een arbeidsovereenkomst.

We begrijpen dat dit in sommige situaties erg vervelend is. We raden sportverenigingen en sportleiders aan om met elkaar in gesprek te blijven en zo nodig in goed overleg te kijken naar passende oplossingen. Wij adviseren en helpen sportverenigingen en sportleiders graag, zodat de gekozen oplossing ook uitvoerbaar is (wettelijk toegestaan).

COMPENSATIEREGELING
Het kabinet heeft besloten tot de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de uitvoering van de NOW voor onze situatie. Er is uitvoerig overleg via het Netwerk in de Sport (NIDS) met het ministerie om dit zo snel mogelijk helder te krijgen. Of deze maatregel leidt tot compensatie van de loonkosten, is nu dus nog niet met zekerheid te zeggen. Natuurlijk begrijpen wij uw onzekerheid, echter wij kunnen u op dit moment hierover niet meer helderheid verschaffen.

OPROEP NOODFONDS VOOR DE SPORT
Achter de schermen wordt er enorm hard gewerkt en gelobbyd voor een noodfonds voor de sport. Via het NIDS worden wij en u vertegenwoordigd en worden onze gezamenlijke belangen behartigd. Op 17 maart is een oproep gedaan bij de regering voor een NOODFONDS. De afgelopen week is hierover veel contact geweest en hebben wij in collectief nogmaals benadrukt dat er een speciaal noodfonds dient te komen voor de sport. 

Zoals beschreven biedt de NOW geen uitkomst. De sector wordt, net als de hele Nederlandse economie, hard geraakt. Wij roepen in onze sector op tot solidariteit en vragen sporters om zoveel mogelijk hun contributies en abonnementen te blijven betalen. Verenigingen roepen we op, indien mogelijk, hun accommodatiehuur en bondsafdrachten gewoon te voldoen. Zodat de sector geen onherstelbare schade oploopt.

De afgekondigde noodmaatregelen helpen, maar zijn niet genoeg om de oplopende kosten te dekken. Iedereen doet zijn best en wordt er overal hard gezocht naar kostenbesparingen. Dat er tot de zomer een substantieel bedrag noodzakelijk is om de sportinfrastructuur, waar Nederland zo trots op mag zijn, in stand te houden staat vast. Wij werken er in een groot collectief hard aan voor u én voor ons!

FAQ’s 
Op de site van NOC/NSF is een FAQ gepubliceerd voor de sport en deze link willen wij u graag onder de aandacht brengen: bekijk de FAQ >>

Ook de Rijksoverheid heeft een pagina met FAQ voor de sport gepubliceerd:
bekijk de FAQ >>>

Let goed op elkaar, Stay Safe!

Namens het bestuur en medewerkers,
STK Drenthe


24 maart 2020

Dit is ons tweede bericht over de situatie dat sportverenigingen en accommodaties n.a.v. het Corona virus hun deuren moeten sluiten (waarschijnlijk nu tot 1 juni 2020).


Wij hebben op 16 maart jl. werktijdverkorting aangevraagd, maar op 17 maart jl. bleek dat deze maatregel niet uitvoerbaar is vanwege de enorme aantallen aanvragen en heeft het kabinet besloten tot NOW (Nootmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Onze eerdere aanvraag voor werktijdverkorting wordt derhalve gezien als een aanvraag van de nieuwe regeling en we zullen nog aanvullende gegevens aan moeten leveren.

NOW
De nieuwe maatregel lijkt op een uitbreiding, maar ziet toe op (minimaal 20%) omzetverlies. De vraag is (wanneer wij contractueel gehouden zijn u de loonkosten van uw trainers door te berekenen) waar getoetst wordt op dit omzetverlies. Bij ons of bij onze aangesloten verenigingen en sportorganisaties ? Onze werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS) heeft deze situatie reeds voorgelegd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij hebben antwoord gekregen dat dit soort input bekeken wordt en dat bij de uitwerking van de maatregelen geprobeerd wordt aan alle verschillende sectoren en unieke situaties tegemoet te komen.

We zullen derhalve nog moeten afwachten wat er aan informatie van de verenigingen/organisaties nodig is, wat er in het kader van de NOW gevraagd wordt en of deze maatregel leidt tot compensatie van de loonkosten. Natuurlijk begrijpen wij uw onzekerheid, echter wij kunnen u op dit moment hierover niet meer helderheid verschaffen.

FAQ
Op de site van NOC/NSF is een FAQ gepubliceerd voor de sport en deze link willen wij u graag onder de aandacht brengen: bekijk de FAQ >> . Wel dient u rekening te houden dat deze informatie niet specifiek toeziet op het feit dat u uw personeel bij ons heeft onder gebracht onder ons eigen loonheffing nummer.

Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding over maart is nog “gewoon” betaald, we hebben de situatie t/m 10 maart (deadline mutaties) in de salarisverwerking gehanteerd. Toen was niet bekend dat er niet meer gereisd zou worden. Bovendien is het een vaste vergoeding die vaak over 40 weken uitgesmeerd is per jaar en vervolgens per maand betaald wordt. Dat betekent dat trainers per maand (en dus ook in januari en februari) minder kosten vergoed krijgen dan ze daadwerkelijk die maand hebben. Het is natuurlijk duidelijk dat er nu in veel gevallen niet meer gereisd wordt. De fiscus staat trouwens wel toe (zelfs als er niet meer gereisd wordt) om de vaste vergoeding in de lopende maand en de maand erna nog te vergoeden, maar daarna mag het niet meer onbelast.

STK zal de vaste reiskostenvergoeding vanaf april uit de salarisverwerking halen. Wilt u dat de trainer zijn reiskosten WEL blijft ontvangen, dan dient u dit via post@stk-drenthe.nl aan ons te melden.


Zodra er mee duidelijkheid of nieuws over de NOW maatregel is zullen we u opnieuw informeren.


Namens het bestuur en medewerkers,
STK Drenthe


16 maart 2020

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus heeft de overheid bepaald dat sportverenigingen en sportaccommodaties hun deuren moeten sluiten voor een periode van (voorlopig) 3 weken, tot 6 april 2020.

Dit heeft tot gevolg dat trainers en sportleiders hun werk niet kunnen uitvoeren.

Wij (STK Drenthe en STK Drenthe Pensioen), formeel werkgever, hebben daarom besloten een aanvraag voor werktijdverkorting bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen. Verenigingen die bij ons aangesloten zijn en hun personeel via ons aangesteld hebben, kunnen dit niet zelf doen. Wanneer wij een vergunning krijgen kunnen wij bij het UWV de (individuele) aanvragen voor WW doen. De werktijdverkorting kan overigens ook alleen aangevraagd worden voor personeel waarvoor een loondoorbetalingsverplichting geldt (dus niet voor oproepcontracten). Garanties tot het verkrijgen van eventuele compensatie kunnen wij de verenigingen/organisaties natuurlijk niet bieden, deze uitzonderlijke situatie heeft zich nog niet eerder voorgedaan.

In afwachting tot nadere berichten betekent dit het volgende:

1) Trainers en sportleiders krijgen (gewoon) hun contractuele loon via ons doorbetaald en verenigingen krijgen hiervoor de maandelijkse nota en incasso.

2) Na een eventuele vergunning van het Ministerie kunnen wij bij het UWV aangeven dat onze trainers niet mogen werken en kan hiervoor een WW-uitkering volgen (eerst aan ons omdat wij werkgever zijn). Uiteraard zal deze (mits toegekend, want het is een WW uitkering die toeziet op de wekeneis en slechts 70% is) worden verrekend met de clubs. Op welke manier dit zal gebeuren is nu nog niet bekend.

3) Ziekmeldingen in verband met het Corona-virus hebben in deze periode geen effect, alleen wanneer iemand zijn contract afloopt binnen 3 weken is dit nodig om nu te melden.

Het bureau van STK Drenthe probeert komende tijd door te werken, wellicht deels vanaf huis en daardoor kan het zijn dat wij telefonisch minder goed bereikbaar zijn.

Heeft u vragen, dan ontvangen wij deze bij voorkeur via de e-mail: post@stk-drenthe.nl of kijkt u op onze website www.stk-drenthe.nl . Wij hebben gelet op de geringe tijdspanne op dit moment niet het antwoord op alle vragen en kunnen nog niet voorzien hoe alles verder gaat. Zodra er nadere informatie is, melden wij dat.

Namens het bestuur en medewerkers,

STK Drenthe