STK Drenthe, Hof van Parijs 10-c, 9403 DA ASSEN,
(0592) 74 93 14, post@stk-drenthe.nl

Ziekte en wat er allemaal bij komt kijken

Omdat we nog regelmatig vragen krijgen over wat er allemaal komt kijken bij ziekte van een sportleider, hieronder een “korte” samenvatting over de gang van zaken.

HET MELDEN VAN ZIEKTE

Om te beginnen meldt de sportleider zich op de dag van de ziekte of uiterlijk de volgende werkdag bij de personeelsadministratie van STK via telefoonnummer 0593 540093 of per e-mail post@stk-drenthe.nl én natuurlijk bij de contactpersoon van de werkgevende sportvereniging. Ook dient de contactpersoon van de vereniging de ziekte bij STK te melden, want zij doen hiermee een beroep op ziekengeldrestitutie. Zonder tijdige melding volgt geen ziekengeld retour.

Welke verplichtingen (en rechten) er gelden bij ziekte kun je lezen in ons VERZUIMPROTOCOL. Hier staat ook in dat de sportleider bereikbaar moet zijn en tijdens ziekte niet zo maar op vakantie kan.

VERVANGING, CONTACT & BEDRIJFSARTS

De sportvereniging zorgt zelf voor vervanging van de zieke. STK verwerkt de ziekmelding in het systeem en onderhoudt contact met de sportleider tijdens de ziekteperiode. Indien nodig wordt de zieke aangemeld bij de bedrijfsarts. Dat is sinds 1 maart 2019 mevrouw G.C. van Loon-Zeldenrust, spreekuur houdend in Assen. De bedrijfsarts kan een belangrijke rol spelen bij het re-integreren van de zieke in de eigen functie door het adviseren van behandelingen waardoor het herstel bespoedigd kan worden. Ook kan de arts constateren dat de huidige functie niet passend meer is en dat de inzet van een extern re-integratiebureau of een vervroegde WIA-aanvraag wenselijk is.

RESTITUTIE ZIEKENGELD

Als de zieke gemeld wordt bij de bedrijfsarts krijgt de vereniging een kopie van het spreekuurrapport, net als wanneer er een plan van aanpak opgesteld wordt. STK zal ook met de contactpersoon van de vereniging contact houden over de mogelijkheden van –al dan niet gedeeltelijke- werkhervatting wanneer dat aan de orde is. Bij een ziekte langer dan 14 dagen, heeft de sportvereniging vanaf de 15e dag recht op restitutie ziekengeld. Dit wordt na twee maanden op de factuur in mindering gebracht.

LANDURIG ZIEKTEVERZUIM

Het wordt complexer als een medewerker langdurig ziek blijft. Dan treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. De sportleider krijgt na uiterlijk vier weken een oproep om door de bedrijfsarts gezien te worden, die naar aanleiding van dit consult een spreekuurrapportage opstelt. Vervolgens wordt uiterlijk in de 6e week een probleemanalyse opgesteld. In de 8e week van de ziekteperiode stelt STK samen met de sportbegeleider een re-integratieplan op. Om dit traject zo succesvol mogelijk te laten verlopen, worden er vervolgafspraken bij de bedrijfsarts ingepland. Mocht deze aanpak niet blijken te werken, dan kan planbijstelling volgen door STK in samenspraak met de sportleider.

In de 42ste week van de ziekmelding doet STK een melding bij het UWV.
Na een jaar volgt evaluatie door het STK met de sportleider en wordt een eerstejaarsevaluatie opgesteld.

Duurt ziekte langer dan een jaar, dan zal er door de bedrijfsarts een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) opgesteld worden en volgt een arbeidsdeskundigenonderzoek. Naar aanleiding hiervan wordt gekeken of de re-integratie op dezelfde voet vervolgd kan worden of dat dit traject uitbesteed moet worden aan een re-integratiebureau.

AFKEURING

Als de sportleider na twee jaar (gedeeltelijk) wordt afgekeurd, hangt het van de mate van arbeidsongeschiktheid af of deze recht heeft op een WIA- of een WW-uitkering. Deze beoordeling is aan het UWV. In zeer zeldzame gevallen kan eerder (binnen genoemde twee jaar) een IVA uitkering worden toegewezen.

WIE BETAALT WAT?

De kosten bij langdurig ziekteverzuim zijn de eerste twee weken voor rekening van de sportvereniging. Daarna ontvangt de vereniging de volgende twee maanden 70% restitutie, de resterende maanden van het eerste jaar 90% restitutie en het gehele tweede jaar 100% restitutie (dit is 100% van 70% salaris). De restitutie wordt twee maanden achteraf op de factuur in mindering gebracht.

De kosten verbonden aan het inschakelen van een bedrijfsarts bedragen 160 euro per uur, maar komen voor rekening van STK. Alleen wanneer een zieke werknemer niet op het spreekuur komt opdagen worden de kosten verhaald op de sportleider zelf.

De kosten verbonden aan de inzet van een re-integratiebureau bedragen zo’n 3.500 tot 5.000 euro. Ook deze komen voor rekening van STK.

SCHEMATISCH OVERZICHT
Als je het hele proces schematisch wilt zien, er staat op onze website een overzichtelijk schema. Tevens treft u hier ook het verzuimprotocol aan.

VOOR VRAGEN
Voor persoonlijke behandeling van uw vragen (over ziekte) kunt u altijd bellen met: Janny Grootjans via het bureau van STK (0593-540093). Janny werkt op dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen.