STK Drenthe, Eursingerweg 3a, 9411 BA Beilen,
(0593) 54 00 93, post@stk-drenthe.nl

Nieuwsbrief november 2021

Coronavirus: huidige maatregelen voor de sportactiviteiten in Nederland
Het demissionair kabinet heeft in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus maatregelen aangekondigd voor de sport, om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken. Voor alle binnen- en buitensportaccommodaties geldt een sluitingstijd tussen 17.00 en 05.00 uur. Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Wilt u meer weten over de huidige maatregelen kijk dan op de site van het noc nsf >>
 

DEADLINE MUTATIES

Wij willen graag de salarissen juist verwerken. Houd daarom rekening met het feit dat we tot uiterlijk dinsdag 14 december mutaties en wijzigingen meenemen in het loonjaar 2021. Zorg ervoor dat contracten die eerder zijn ingegaan getekend bij ons retour zijn en geef wijzigingen direct door. Vanwege de kerst zullen de salarissen aan de trainers en sportleiders betaald worden op donderdag 23 december en zal de incasso bij de verenigingen plaatsvinden op 21 december. Gelieve hiermee rekening te houden.

 

CAO NIEUWS

Nadat de uitgestelde CAO verhoging van 1-9-2020 per 1-1-2021 is doorgevoerd, zijn er nu nieuwe onderhandelingen over de CAO voor 2022. De NIDS en vakbonden zijn nog niet tot een akkoord gekomen. Zodra dat er is wordt dat door NIDS voorgelegd aan de aangesloten verenigingen.

 

WE ZOEKEN BESTUURSHELDEN m/vOntwikkel jezelf en zet je in voor Drentse sportorganisaties. Je versterkt jouw bestuurlijke vaardigheden én ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding. Wil jij jouw persoonlijke vaardigheden ontwikkelen én een bijdrage leveren aan een maatschappelijk betrokken organisatie? Neem dan eens contact met ons op. Wij komen graag met je in contact. >> MAIL ONS >>

 

TARIEVEN STK 2022In de bestuursvergadering van STK Drenthe van 25 november jl. is besloten om de administratiekosten van de dienstverlening te verhogen met 0,5%. Sinds 1-1-2016 hebben wij onze percentages niet meer verhoogd. De percentages van de sociale premies zullen zoals ieder jaar wijzigen en deze gegevens zullen we in januari aan de verenigingen verstrekken zodat zij hiermee de kosten weer kunnen volgen.

 

Collectieve zorgverzekeringWerknemers die gebruik willen maken van een collectieve zorgverzekering hebben de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het collectief van Zilveren Kruis Achmea, collectiviteitsnummer 207200280. De collectiviteitskorting is 5% op zowel de basis en aanvullende/tand verzekeringen. Via www.zk.nl/stk zijn de premies te bekijken. Overstappen naar een andere zorgverzekering dient te gebeuren voor 31-12 van elk jaar.

 

December sluiting

Zoals elk jaar is ons kantoor gesloten aan het eind van het jaar. De medewerkers genieten dan van een vrije periode rond de kerst en zullen u in het nieuwe jaar weer van dienst zijn.

In de periode van 24 december t/m 2 januari is het bureau gesloten. Berichten bij voorkeur via de e-mail: post@stk-drenthe.nl. Ziek- en hersteld meldingen in deze periode ook graag via de e-mail. Vanaf 3 januari kunt u het bureau op de bekende tijden weer bereiken via 0593-540093: Maandag t/m donderdag 08.00-16.30 uur en vrijdag 08.00-12.00 uur

Wij wensen u fijne feestdagen en een sportief succesvol 2022 !!

Nieuwsbrief augustus 2021

UITSTEL VERHOGING CAO SPORTVERENIGINGEN

Gezien de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de ingrijpende gevolgen daarvan voor de sportverenigingen, zijn de sociale partners FNV, CNV en Netwerk in de Sport overeengekomen de voor 1 september 2021 geplande loonsverhoging van 2,3% uit te stellen tot 1 augustus 2022.

Tevens hebben zij besloten dat met ingang van 2022 loonsverhogingen per 1 augustus worden uitbetaald in plaats van per 1 september. Over andere zaken, zoals een extra prijscompensatie of eenmalige uitkering en het moment van uitbetaling daarvan, zal tijdens de komende onderhandelingen voor de CAO Sportverenigingen 2022 worden gesproken.
 

WET MINIMUM LOON EN AANPASSING SALARISSEN SCHAAL 3

Door de aanpassing van de Wet Minimum Loon per 1-7-2021 zijn de minimum bruto uurlonen verhoogd. Onze CAO is alleen voor wat betreft schaal 3 aangepast, de andere schalen zijn al hoger dan de WML.
 

AANVRAAGTERMIJN TASO Q2 2021 GEOPEND

Vanaf 26 juli tot en met 19 september kunnen sportverenigingen weer een financiële tegemoetkoming aanvragen in het kader van de TASO Q2 2021 regeling. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het tweede kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden.

Klik hier voor alle informatie en het aanvraagformulier.
 

WW-PREMIE GAAT PER 1 AUGUSTUS OMLAAG

Vanaf 1 augustus worden de premiepercentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) voor de rest van het jaar 2021 verlaagd. Zo heeft het demissionaire kabinet onlangs besloten.

Het premiepercentage van de lage premie (voor vaste contracten) wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%

Het premiepercentage van de hoge premie (voor contracten voor bepaalde tijd) wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%.

Hierdoor heeft u dus in de periode augustus t/m december 2021 een kleine besparing op de loonkosten (en is dus uw maandelijkse factuur ook iets lager).
 
We gaan ervan uit dat wij jullie met bovenstaande informatie voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog vragen zijn dan horen wij dat graag.

Namens het bestuur van STK Drenthe

Nieuwsbrief juni 2021

Aanvraagtermijn TASO Q1 2021 geopend
Sportorganisaties kunnen nu in het kader van de TASO Q1 2021 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming. De TASO-regeling Q1 2021 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000.

Dit is een verruiming ten opzichte van TASO Q4 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. Afhankelijk van de geleden schade, wordt een compensatie uitgekeerd tussen de € 1.000 en € 24.000. Maak gebruik van de handige beslisboom om te zien waarvoor uw sportvereniging in aanmerking komt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt tot en met 12 juni 2021.
 

WIL JIJ MEER UREN WERKEN? SPORTMATCHNOORD KAN HELPEN!
Ben jij een sportprofessional met een diploma? En vind je het geen probleem om op verschillende plekken en tijden te werken? Pak dan nu je kans. SportMatchNoord heeft allerlei vacatures voor sportprofessionals. Door het maken van slimme combinaties kunnen zij helpen bij het creëren van jouw volwaardige baan in de sport.

SportMatchNoord
SportMatchNoord helpt mensen bij het vinden van een baan in de sport. Met een gerichte aanpak binnen hun brede netwerk vergroten zij de kans op passend werk. Je kunt aan de slag bij een sportvereniging, sportschool of zwembad. Maar ook binnen het onderwijs, de kinderopvang en bij gemeenten hebben zij sportvacatures beschikbaar. Voorwaarde is een afgeronde sportopleiding of trainerscursus, onafhankelijk van tak van sport.

Aanmelden
Je aanmelden is heel simpel. Via www.sportmatchnoord.nl kan je jouw CV uploaden. Je wordt gebeld over passende vacatures op basis van jouw beschikbaarheid en om je loopbaanwensen in kaart te brengen. SportMatchNoord helpt je graag om je kansen op een volwaardige sportbaan in Noord-Nederland te vergroten.
 
De Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (‘WBTR’) is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal per 1-7-2021 in werking treden. De WBTR kent een lange aanloop. Al in 2016 werd een wetsvoorstel ingediend. Dit is sindsdien nog grondig herzien voor het uiteindelijk is goedgekeurd.

Met de WBTR wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij (onder meer) de vereniging en de stichting aangevuld, verduidelijkt en zo veel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die gelden voor de BV en de NV. Dit was een behoefte vanuit de praktijk.

Wordt het aansprakelijkheidsrisico van bestuurders groter met de WBTR?
Op grond van het huidige recht zijn bestuurders van alle soorten rechtspersonen (waaronder verenigingen, stichtingen) tegenover de rechtspersoon gehouden om hun taak behoorlijk te vervullen. Als zij dat niet doen (en dus hun taak onbehoorlijk vervullen), zijn zij aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Dat verandert niet met de WBTR.

Wat wel verandert, is dat de bepalingen over aansprakelijkheid in faillissement ook gaan gelden voor bestuurders (en commissarissen) van informele verenigingen en verenigingen die niet zijn onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Dat zijn amateurverenigingen over het algemeen. Als een bestuurder zijn taken ernstig heeft verzuimd, is het voor een curator belangrijk dat hij de bestuurder hiervoor aansprakelijk kan houden. Dat maakt de WBTR nu mogelijk. Het is dus niet zo dat de aansprakelijkheidsregel gewijzigd wordt, maar wel het toepassingsbereik ervan.

Is het nodig om de statuten van de vereniging te wijzigen?
Zodra de WBTR in werking is getreden, moeten de statuten van de vereniging bij de eerstvolgende statutenwijziging in de volgende twee gevallen aangepast te worden:
 De statuten bevatten nog geen bepaling over de wijze waarop in de taken en bevoegdheden wordt voorzien ingeval van ontstentenis (bijvoorbeeld door defungeren of ontslag) of belet (bijvoorbeeld door langdurige ziekte of schorsing) van alle bestuurders en/of toezichthouders. In de modelstatuten van de KNVB (versie september 2020) is hierover een bepaling opgenomen. Een vereniging kan dus gebruik maken van dit model.
 De statuten bevatten nog een bepaling die inhoudt dat een bestuurder (of toezichthouder) méér stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders bij elkaar. Als zo’n bepaling in de statuten staat, is deze tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR geldig (of de eerstvolgende statutenwijziging). De modelstatuten van de KNVB hebben altijd bepaald dat elke bestuurder één stem heeft. Mochten de vereniging toch de statuten moeten aanpassen, kan ook hiervoor het model van de KNVB worden gebruikt.  
Het doorvoeren van de wijzigingen moet dus gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat kan volgende maand zijn, maar ook pas over een paar jaar.
 
Beetje bij beetje mogen wij weer meer en gaat de maatschappij weer een beetje open. Ook voor de sporten geldt dat er weer meer mogelijk is of wordt de komende tijd.

Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee en wensen iedereen een fijne en vooral sportieve zomer!

Namens het bestuur van STK Drenthe