STK Drenthe, Eursingerweg 3a, 9411 BA Beilen,
(0593) 54 00 93, post@stk-drenthe.nl

Nieuwsbrief augustus 2021

UITSTEL VERHOGING CAO SPORTVERENIGINGEN

Gezien de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de ingrijpende gevolgen daarvan voor de sportverenigingen, zijn de sociale partners FNV, CNV en Netwerk in de Sport overeengekomen de voor 1 september 2021 geplande loonsverhoging van 2,3% uit te stellen tot 1 augustus 2022.

Tevens hebben zij besloten dat met ingang van 2022 loonsverhogingen per 1 augustus worden uitbetaald in plaats van per 1 september. Over andere zaken, zoals een extra prijscompensatie of eenmalige uitkering en het moment van uitbetaling daarvan, zal tijdens de komende onderhandelingen voor de CAO Sportverenigingen 2022 worden gesproken.

WET MINIMUM LOON EN AANPASSING SALARISSEN SCHAAL 3

Door de aanpassing van de Wet Minimum Loon per 1-7-2021 zijn de minimum bruto uurlonen verhoogd. Onze CAO is alleen voor wat betreft schaal 3 aangepast, de andere schalen zijn al hoger dan de WML.

AANVRAAGTERMIJN TASO Q2 2021 GEOPEND

Vanaf 26 juli tot en met 19 september kunnen sportverenigingen weer een financiële tegemoetkoming aanvragen in het kader van de TASO Q2 2021 regeling. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het tweede kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden.

Klik hier voor alle informatie en het aanvraagformulier.

WW-PREMIE GAAT PER 1 AUGUSTUS OMLAAG

Vanaf 1 augustus worden de premiepercentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) voor de rest van het jaar 2021 verlaagd. Zo heeft het demissionaire kabinet onlangs besloten.

Het premiepercentage van de lage premie (voor vaste contracten) wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%

Het premiepercentage van de hoge premie (voor contracten voor bepaalde tijd) wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%.

Hierdoor heeft u dus in de periode augustus t/m december 2021 een kleine besparing op de loonkosten (en is dus uw maandelijkse factuur ook iets lager).
We gaan ervan uit dat wij jullie met bovenstaande informatie voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog vragen zijn dan horen wij dat graag.

Namens het bestuur van STK Drenthe

Nieuwsbrief juni 2021

Aanvraagtermijn TASO Q1 2021 geopend
Sportorganisaties kunnen nu in het kader van de TASO Q1 2021 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming. De TASO-regeling Q1 2021 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000.

Dit is een verruiming ten opzichte van TASO Q4 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. Afhankelijk van de geleden schade, wordt een compensatie uitgekeerd tussen de € 1.000 en € 24.000. Maak gebruik van de handige beslisboom om te zien waarvoor uw sportvereniging in aanmerking komt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt tot en met 12 juni 2021.

WIL JIJ MEER UREN WERKEN? SPORTMATCHNOORD KAN HELPEN!
Ben jij een sportprofessional met een diploma? En vind je het geen probleem om op verschillende plekken en tijden te werken? Pak dan nu je kans. SportMatchNoord heeft allerlei vacatures voor sportprofessionals. Door het maken van slimme combinaties kunnen zij helpen bij het creëren van jouw volwaardige baan in de sport.

SportMatchNoord
SportMatchNoord helpt mensen bij het vinden van een baan in de sport. Met een gerichte aanpak binnen hun brede netwerk vergroten zij de kans op passend werk. Je kunt aan de slag bij een sportvereniging, sportschool of zwembad. Maar ook binnen het onderwijs, de kinderopvang en bij gemeenten hebben zij sportvacatures beschikbaar. Voorwaarde is een afgeronde sportopleiding of trainerscursus, onafhankelijk van tak van sport.

Aanmelden
Je aanmelden is heel simpel. Via www.sportmatchnoord.nl kan je jouw CV uploaden. Je wordt gebeld over passende vacatures op basis van jouw beschikbaarheid en om je loopbaanwensen in kaart te brengen. SportMatchNoord helpt je graag om je kansen op een volwaardige sportbaan in Noord-Nederland te vergroten.
De Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (‘WBTR’) is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal per 1-7-2021 in werking treden. De WBTR kent een lange aanloop. Al in 2016 werd een wetsvoorstel ingediend. Dit is sindsdien nog grondig herzien voor het uiteindelijk is goedgekeurd.

Met de WBTR wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij (onder meer) de vereniging en de stichting aangevuld, verduidelijkt en zo veel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die gelden voor de BV en de NV. Dit was een behoefte vanuit de praktijk.

Wordt het aansprakelijkheidsrisico van bestuurders groter met de WBTR?
Op grond van het huidige recht zijn bestuurders van alle soorten rechtspersonen (waaronder verenigingen, stichtingen) tegenover de rechtspersoon gehouden om hun taak behoorlijk te vervullen. Als zij dat niet doen (en dus hun taak onbehoorlijk vervullen), zijn zij aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Dat verandert niet met de WBTR.

Wat wel verandert, is dat de bepalingen over aansprakelijkheid in faillissement ook gaan gelden voor bestuurders (en commissarissen) van informele verenigingen en verenigingen die niet zijn onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Dat zijn amateurverenigingen over het algemeen. Als een bestuurder zijn taken ernstig heeft verzuimd, is het voor een curator belangrijk dat hij de bestuurder hiervoor aansprakelijk kan houden. Dat maakt de WBTR nu mogelijk. Het is dus niet zo dat de aansprakelijkheidsregel gewijzigd wordt, maar wel het toepassingsbereik ervan.

Is het nodig om de statuten van de vereniging te wijzigen?
Zodra de WBTR in werking is getreden, moeten de statuten van de vereniging bij de eerstvolgende statutenwijziging in de volgende twee gevallen aangepast te worden:
 De statuten bevatten nog geen bepaling over de wijze waarop in de taken en bevoegdheden wordt voorzien ingeval van ontstentenis (bijvoorbeeld door defungeren of ontslag) of belet (bijvoorbeeld door langdurige ziekte of schorsing) van alle bestuurders en/of toezichthouders. In de modelstatuten van de KNVB (versie september 2020) is hierover een bepaling opgenomen. Een vereniging kan dus gebruik maken van dit model.
 De statuten bevatten nog een bepaling die inhoudt dat een bestuurder (of toezichthouder) méér stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders bij elkaar. Als zo’n bepaling in de statuten staat, is deze tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR geldig (of de eerstvolgende statutenwijziging). De modelstatuten van de KNVB hebben altijd bepaald dat elke bestuurder één stem heeft. Mochten de vereniging toch de statuten moeten aanpassen, kan ook hiervoor het model van de KNVB worden gebruikt.  
Het doorvoeren van de wijzigingen moet dus gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat kan volgende maand zijn, maar ook pas over een paar jaar.
Beetje bij beetje mogen wij weer meer en gaat de maatschappij weer een beetje open. Ook voor de sporten geldt dat er weer meer mogelijk is of wordt de komende tijd.

Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee en wensen iedereen een fijne en vooral sportieve zomer!

Namens het bestuur van STK Drenthe

U kunt een beroep doen op de TASO !

In deze – zeker voor uw sportorganisatie – uitdagende tijd, hebben wij een positief bericht voor u. Zoals eerder aangekondigd, heeft het Ministerie van VWS de TASO (Tegemoetkoming AmateurSportOrganisaties) verruimd en heropend. De regeling is gericht op een financiële compensatie van schade en/of inkomstenderving als gevolg van de coronamaatregelen in het vierde kwartaal van 2020. Het ministerie heeft hiervoor €29 miljoen beschikbaar gesteld.

Voor u als relatie van STK DRENTHE is het aanvragen van deze steunmaatregel nu extra interessant omdat de nieuwe regeling ten opzichte van de vorige een belangrijke wijziging kent: de grens van maximaal € 4.000,- loonschade is komen te vervallen!

De verruimde TASO in een notendop
Amateursportorganisaties die in de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 een omzetverlies van minimaal 10% en een financiële schade van minimaal € 1.500,- kunnen aantonen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt bepaald naar rato van de geleden schade en bedraagt minimaal € 1.500,- en maximaal € 12.500,-.

De financiële schade dient op basis van de volgende posten berekend te worden:

  • Loonkosten voor personeel waarvoor geen NOW of TOZO is verleend. De kosten die gemaakt worden in de samenwerking met een Sportservicebureau worden wel geaccepteerd als doorlopende last voor de TASO. In tegenstelling tot de eerdere regeling zit er nu geen maximum aan de kosten voor inzet van personeel.
  • Doorlopende lasten direct gerelateerd aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer. Hierbij kunt u denken aan gas, water en licht, belastingen en heffingen, hypotheeklast, verzekeringen, etc. Huurlasten van de accommodatie vallen NIET onder de doorlopende lasten)
  • Inkomsten uit sportkantine van de aanvrager. Hierbij gaat het om het verschil tussen de kwartaalomzet van de laatste drie maanden in 2019 en 2020.
  • Bondsafdrachten. Hierbij gaat het om 25% van de afdrachten die een aanvrager verschuldigd is aan een bij NOC*NSF aangesloten sportbond


De volledige tekst van de TASO-regeling leest u hier >> 

Aanvragen voor de TASO kunnen worden ingediend van vrijdag 19 februari tot en met maandag 5 april 2021. Zowel verenigingen als Stichtingen kunnen aanvragen. Wel is van belang dat uw organisatie over de juiste SBI-code beschikt. Deze is gekoppeld aan uw inschrijving bij de KvK en kunt checken in de bijlage van officiële publicatie >> 

Bij overvraging wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de ontvangen aanvragen. Op deze pagina vindt u een handig document waarmee u uw doorlopende lasten inzichtelijk maakt. Hier zal vanaf 19 februari 2021 ook het aanvraagformulier beschikbaar zijn.

Overzicht van alle compensatieregelingen
De belangrijkste regelingen sommen we hieronder op:

1) Compensatieregelingen voortkomend uit steunpakket sport TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties)
– Aanvragen vanaf: 19 februari t/m 5 april
– Tegemoetkomingsperiode: Q4 2020
– Voor wie: voor amateurverenigingen die in het vierde kwartaal van 2020 minimaal 10% financiële schade hebben geleden door de coronamaatregelen.
– Waar aanvragen: Klik hier om naar de website te gaan van DUS-I.

Let op: de TASO kan niet worden aangevraagd i.c.m. de TVL. Als een vereniging beide regelingen kan aanvragen, dan wordt geadviseerd om de TVL aan te vragen. Mocht later blijken dat de TASO interessanter is, dan kan op dat moment de TVL-aanvraag alsnog worden ingetrokken.

2) TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportorganisaties)
– Aanvragen vanaf: 9 maart t/m 3 mei
– Tegemoetkomingsperiode: Q4 2020
– Voor wie: voor verhuurders van sportaccommodaties (meestal gemeenten) met als doel hen te stimuleren (een deel van) de huur aan sportclubs kwijt te schelden.
– Waar aanvragen: Klik hier om naar de website te gaan van DUS-I.

3) Algemene compensatieregelingen TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
– Aanvragen vanaf: medio februari
– Tegemoetkomingsperiode: Q1 2021
– Voor wie: voor verenigingen waar sprake is van minimaal 30% omzetverlies in Q1 2021
– Waar aanvragen: Klik hier om naar de website te gaan van RVO

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht u toch nog vragen hebben, kunt u ons uiteraard altijd bellen of mailen.

Met sportieve groet,

STK DRENTHE